Αιτήσεις για 400άρια φωτοβολταϊκά σε Πελοπόννησο, Κρήτη και Κυκλάδες!!

Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής;
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, δύναται να υποβάλλει μόνον μία (1) αίτηση χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος μέχρι τετρακόσια (400) κιλοβάτ (kW)
Σημειώνεται ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν για σταθμούς netmetering και για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς για σταθμούς που αναπτύσσονται από Ενεργειακές
Κοινότητες. Οι Ενεργειακές Κοινότητες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για συνολική ισχύ μέχρι 5MW ανά Ενεργειακή Κοινότητα.
Ειδικότερα, για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς των 400 κιλοβάτ, ο Διαχειριστής του Δικτύου θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης μέχρι την κάλυψη συνολικής ισχύος προσαυξημένης κατά 200% ως προς τα αντίστοιχα όρια που ισχύουν σήμερα για τα κορεσμένα δίκτυα (86 MW στην Πελοπόννησο, στα 45 MW στις Κυκλάδες και στα 140 MW στην Κρήτη).
Οι εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών που δεν θα διαθέτουν Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επαναυποβάλλουν αίτηση.
Μετά την αποδοχή από τους ενδιαφερόμενους των οριστικών προσφορών σύνδεσης και την εξάντληση των ορίων στις τρεις περιοχές, οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης που έχουν υποβληθεί στον Διαχειριστή του Δικτύου καθώς επίσης και αιτήσεις που έχουν λάβει αδυναμία σύνδεσης και παραμένουν σε εκκρεμότητα, θα απορρίπτονται.
Ο Διαχειριστής του Δικτύου θα πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους και σε περίπτωση που διαπιστώσει παράβαση, θα απορρίπτει τη σχετική αίτηση.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ;
Σύμφωνα με όσα προβλέπει η απόφαση, ο αρμόδιος γι’ αυτό ΔΕΔΔΗΕ, καλείται ως τις 10 Σεπτεμβρίου να ανακοινώσει την ετοιμότητα της ψηφιακής πλατφόρμας για την υποβολή των αιτήσεων με σχετική ανακοίνωσή που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πράγματι ο ΔΕΔΔΗΕ θα είναι έτοιμος έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις;
Στην απόφαση ορίζεται ότι στην ανακοίνωση που θα εκδώσει ο Διαχειριστής αναγγέλοντας την ετοιμότητα της πλατφόρμας, θα πρέπει να καθορίζεται, επίσης, η ακριβής ημέρα και ώρα έναρξης υποβολής των αιτήσεων για κάθε περιοχή εκ των ανωτέρω.
Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι η έναρξη υποβολής προγραμματίζεται το διάστημα 1-15 Οκτωβρίου, καθώς «η χρονική στιγμή της θέσης σε κανονική λειτουργία του ως άνω πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων πρέπει να απέχει κατ’ ελάχιστο είκοσι ημέρες και κατά μέγιστο τις 45 μέρες από την ανακοίνωση του Διαχειριστή».
Με δεδομένο ότι η ανακοίνωση του Διαχειριστή αναμένεται, βάσει των όσων προβλέπει η απόφαση, στις 10 Σεπτεμβρίου (30 μέρες από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, πράγμα που συμπίπτει με την δημοσίευση σε ΦΕΚ – 10 Αυγούστου), τότε το προαναφερόμενο διάστημα που αναφέρει η απόφαση είναι 1-15 Οκτωβρίου.

Ποια έγγραφα χρειάζονται για την υποβολή της αίτησης;
Εκάστη αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα αναρτώνται από τον ενδιαφερόμενο στο πληροφοριακό σύστημα του Διαχειριστή του Δικτύου.
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα του αιτούντος
 • Απόφαση Περιβαλλοντικής αδειοδότησης
 • Απαιτούμενα έγγραφα από την αρμόδια υπηρεσία ή Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού, από τα οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης
 • Αποδεικτικά τεκμηρίωσης της νόμιμης χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης
 • Τοπογραφικό διαγράμμα ψηφιακά υπογεγραμμένο από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας, που περιλαμβάνει εντοπισμό του ακινήτου σε αποσπάσματα διαγράμματος ΓΥΣ 1:5000, χάρτη ΓΥΣ 1:50000, κυρωμένου δασικού χάρτη ή δασικής ανάρτησης
 • Τεχνική Περιγραφή του σταθμού σε συνδυασμό με Μονογραμμικό Ηλεκτρολογικό Σχέδιο και Σχέδιο Χωροθέτησης του σταθμού, ψηφιακά υπογεγραμμένα από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας.
 • Ηλεκτρονική μορφή του αρχείου αποτύπωσης της θέσης εγκατάστασης σε Shapefile (*.shp), σύμφωνα με τα υποδείγματα αρχείων shapefiles που δημοσιεύει ο Διαχειριστής του Δικτύου
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του αιτούντος/αιτούσας/ νόμιμου εκπροσώπου
Πότε απαντάει ο Διαχειριστής;
Ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να ολοκληρώσει τον έλεγχο της αίτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Υποβολής της αίτησης και να ενημερώσει σχετικά τον αιτούντα για την πληρότητα ή την απόρριψη της αίτησής του.

Ποιό είναι το ύψος της εγγυητικής επιστολής και τι προβλέπεται με αυτήν;
Σύμφωνα με όσα προβλέπει η υπουργική απόφαση, το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σύμφωνα με την περ γ) της παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021: «Με την αίτηση χορήγησης προσφοράς σύνδεσης υποβάλλεται εγγυητική επιστολή του ν. 4152/2013 (Α’107), προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)». Ο ν. 4152/2013 ορίζει ότι "το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε 42 ευρώ ανά Κιλοβάτ για ισχύ έως 1 Μεγαβάτ". Συνεπώςη εγγυητική επιστολή για ένα σταθμό 400 Κιλοβατ είναι 400χ42χ2 = 33.600 ευρώ.
Εν συνεχεία ακολουθούν τα εξής βήματα:
 • Αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής υποβάλλεται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης και η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή προσκομίζεται σε φυσικό αντίγραφο ή αποστέλλεται με αποδεικτικό παραλαβής εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης στον Διαχειριστή του Δικτύου.
 • Ο Διαχειριστής του Δικτύου ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του τη σχετική διεύθυνση όπου ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προσκομίσει την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή.
 • Η διάρκεια ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής θα πρέπει να είναι κατ` ελάχιστον διετής, και θα πρέπει υποχρεωτικά να ανανεώνεται προ της λήξεως της, μέχρι την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού ή την υποβολή της Δήλωσης Ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 (Α’ 149).
 • Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να αποδεχτεί την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, είτε σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης του σταθμού και εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να διατηρήσει την αίτησή του σε εκκρεμότητα, είτε σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης του σταθμού, διατήρησης της αίτησης σε εκκρεμότητα και μετ’ έπειτα απόρριψη αυτής είτε έπειτα από την ενεργοποίηση του σταθμού, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 καθώς και την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4951/2022.
 • Με τη θέση σε ισχύ της σύμβασης σύνδεσης, το ποσό της εγγυητικής επιστολής μειώνεται στο ένα τέταρτο του αρχικού ποσού.
Τέλος να αναφέρουμε ότι ο Διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύει μηνιαίως λίστες με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και έχει εκδοθεί η σχετική Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης, τις αιτήσεις που είναι πλήρεις και προς τεχνική εξέταση με βάση την κατάταξη τους, τις αιτήσεις που έχουν απορριφθεί, καθώς επίσης και τις σχετικές λίστες με τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που έχουν χορηγηθεί, τις Συμβάσεις Σύνδεσης και τις Δηλώσεις Ετοιμότητας ή Αιτήσεις Ενεργοποίησης αυτών.