ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AICO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕ» και με διακριτικό τίτλο «AICO ΑΕ», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 057546204000 σε Γενική Συνέλευση την 23η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο δήμο Καλαμαριάς, επί της οδού Μετσοβουνιωτών 3 & Σουλίου 48, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελέσματων χρήσης) της φορολογικής χρήσης 2018 (01/01/2018-31/12/2018) μετά της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018.
3.  Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2019, εφόσον χρειάζεται.
4.  Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
 
Θεσσαλονίκη, 02-09-2019