Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΞΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 15/2/2018

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 
Υφιστάμενες ή υπό σύσταση  μικρές, μεσαίες και μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης, καθώς και σε μεγάλο εύρος κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων υπό την προϋπόθεση της συμβατότητας τους με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενδεικτικά αναφέρονται οι τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών ΤΠΕ, ο τομέας της αγροδιατροφής, ο τουρισμός, κτλ.
 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
 
Ο 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του  Ν. 4399/16 αφορά τα εξής 4 καθεστώτα ενίσχυσης: α) «Γενική Επιχειρηματικότητα», β) «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», γ) «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και δ) «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».
 
 ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
 
Ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης προκύπτουν και τα αντίστοιχα είδη ενισχύσεων: φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), επιδότηση μισθολογικού κόστους, σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος και ταχεία αδειοδότηση για επενδύσεις μείζονος σημασίας.
 
 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
 
50.000 ευρώ για ΚΟΙΝΣΕΠ, αγροτικούς συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών, 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, 150.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, 250.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις & cluster, 500.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις.
 
 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 
Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων: Ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού (κτιριακά, μηχανολογικός εξοπλισμός, αγορά παγίων στοιχείου ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της, λογισμικό, μεταφορά τεχνολογίας, συστήματα διασφάλισης & ελέγχου ποιότητας, κτλ.) ή εναλλακτικά μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας για 2 έτη.
 
Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων: Συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μισθοδοσία προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, κτλ.), δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ, αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων, κτλ.
 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (max ποσοστό ενίσχυσης 55%)
 
Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης είναι 5 εκ. ευρώ για κάθε επένδυση, 10 εκ. ευρώ για κάθε επιχείρηση και 20 εκ. ευρώ για κάθε όμιλο επιχειρήσεων. Το ποσοστό της ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος του δικαιούχου και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. Για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων το μέγιστο ποσοστό είναι 55%, ενώ για δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων δύναται να είναι και μεγαλύτερο.
 
Το μέγιστο όφελος (αυξημένα κίνητρα) προκύπτει για δικαιούχους που πληρούν  γεωγραφικά ή κριτήρια μορφής / επίδοσης. Ειδικότερα:
Γεωγραφικά κριτήρια: (ορεινές περιοχές, παραμεθόριες περιοχές, περιοχές μεγάλης πληθυσμιακής μείωσης, νησιά με πληθυσμό μικρότερο από 3100, νησιά με αυξημένες μεταναστευτικές ροές, επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε οργανωμένους φορείς).
Κριτήρια μορφής / επίδοσης: (επιχειρήσεις καινοτόμες, εξωστρεφείς, δυναμικές ως προς την αύξηση της απασχόλησης, συνεταιρισμοί / ΚΟΙΝΣΕΠ, επιχειρήσεις που έχουν προκύψει από συγχώνευση μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, επιχειρήσεις στους κλάδους ΤΠΕ και αγροδιατροφής, επιχειρήσεις που δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους).
 
https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/default.htm